Un moment, per favor.
Caragol treu banya
Caragol treu banya,
anirem a sa muntanya,
durem un feix de canyes,
damunt ses teves banyes,
caragol bover
jo també vendré.

Sequence: caragol_treu_banya
Page: 1 / 3
Model: sing M1